მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის
II
აკაკი შანიძე

closeლექსიკონის შესახებ