ქართულ ტოპონიმთა
განმარტებით-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი I

close
ლექსიკონის შესახებ