ვაჟა-ფშაველას იდიომებისა და ფრაზეოლოგიურ
შესიტყვებათა მცირე ლექსიკონი


close
ლექსიკონის შესახებ